Nie każdy wie, że jako pacjent szpitala może skorzystać z szeregu przysługujących mu praw. Oznacza to, że nie musimy w ciemno godzić się na propozycje lub niestosowne zachowanie personelu medycznego. Jak się okazuje pacjent ma prawo zadecydować jaką metodą ma być wykonany zabieg, a jeśli szpital ie posiada odpowiedniego sprzętu powinien zasugerować mu zmianę placówki. Podobne przepisy regulują zachowanie personelu medycznego, który nie zawsze zachowuje się w sposób kompetentny czy przyjazny pacjentowi. Wiele przepisów prawnych daje nam możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem, jeśli uznamy, że zostaliśmy potraktowani w nieodpowiedni sposób.

Jakie prawa przysługują pacjentom w placówkach szpitalnych?

Podstawowe i ogólne prawa każdego obywatela zapisane są w najważniejszym akcie normatywnym jakim jest Konstytucja, jednak z niej nie wyczytamy wielu ważnych przepisów, które regulują kwestie pacjenta w placówkach szpitalnych. Przede wszystkim pacjent trafiający do szpitala ma prawo uzyskać informacje o stanie swojego zdrowia, bez względu na to czy są to dobre czy złe informacje. Ponadto w czasie przebywania na oddziałach szpitalnych szpital zobowiązany jest zapewnić pacjentowi intymne i nieskrępowane warunki. Każdy pacjent zasługuje na szacunek personelu, który pełni w tym czasie dyżur.

Pacjent może samodzielnie decydować, jeśli nie wystąpią ku temu inne przesłanki prawne o możliwości wglądu w jego osobiste akta medyczne przez osoby trzecie. Każdemu pacjentowi przysługuje prawo do tajemnicy lekarskiej, które oznacza, że lekarz prowadzący nie może bez zgody pacjenta ujawniać szczegółów jego choroby osobom trzecim. Pacjenci przebywający w placówkach medycznych mają prawo do odwiedzin osób bliskich oraz ich wsparcia w trudnych chwilach związanych z chorobą.

Pacjent otrzymujący skierowanie do szpitala samodzielnie może wybrać placówkę, w której chce się poddać leczeniu. Natomiast szpital ma prawo odmówić leczenia pacjentowi, który nie posiada skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, a jego przypadek nie stanowi zagrożenia życia lub powikłań zdrowotnych. W uzasadnionych przypadkach szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi transport ze szpitala do miejsca zamieszkania i nie pobierać za to opłat.

Kolejnym prawem przysługującym pacjentowi jest możliwość wyrażenia sprzeciwu lub zgody na dodatkowe towarzystwo personelu uczącego się w czasie badania lekarskiego. Podobne prawo wskazuje, że na prośbę pacjenta w czasie badania może towarzyszyć członek rodziny. Przebywając w szpitalu każdy pacjent ma prawo do bezpłatnych leków. W przypadku niezadowolenia lub poszerzenia opinii lekarskiej pacjent ma prawo zasięgnąć dodatkowej opinii lekarskiej w szerszym gronie medycznym.

Wiele się mówi o żywieniu w szpitalach, jakie by nie było szpital zapewnia je każdemu pacjentowi za darmo. Jednak podawana żywność powinna być dostosowana do stanu zdrowia pacjenta, który przechodzi rekonwalescencje. Ponadto pacjent możne prosić personel medyczny o spotkanie z księdzem bez wskazywania powodów.

Bardziej zaawansowanym prawem pacjenta, które przysługuje każde jest prawo do godnego odchodzenia. Pacjent nie ma obowiązku godzenia się na pobieranie narządów po śmierci lub przeprowadzania sekcji zwłok. W wielu przypadkach lekarze przed pobraniem narządów również zaciągają opinii rodziny pacjenta.

Jakie są szanse na odszkodowanie za źle przekazane informacje przez personel medyczny?

Prawo do uzyskania prawidłowych informacji na temat swojego stanu zdrowia ma każdy pacjent. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której informacje zostały podane w sposób niewłaściwy lub rozmijają się z prawdą pacjent ma prawo odwołać się od źle podanych informacji.

Czy pacjent ma prawo żądać dodatkowych leków przeciwbólowych po wykonanym zabiegu?

W teorii pacjent ma prawo żądać dodatkowych leków przeciwbólowych, jednak w praktyce to personel medyczny, który w danym momencie odbywa dyżur na oddziale podejmuje decyzje o ilości leków podawanych pacjentom. Jednym prawem w przypadku odmowy podania większej ilości leków przeciwbólowych jest konsultacja z lekarzem odbywającym dyżur na oddziale.

Czy obowiązkiem szpitala jest zapewnienie leków pacjentowi cierpiącemu na choroby przewlekłe?

Każdy pacjent zmagający się z chorobą przewlekłą w czasie hospitalizacji np. z powodu wycięcia woreczka żółciowego nie powinien przerywać terapii innych schorzeń. Oznacza to w teorii, ze szpital jest zobowiązany do udostępnienia pacjentowi zarówno leków wymaganych przez zabieg jakiemu został poddany oraz podania lekarstw na inne schorzenia przewlekłe. W praktyce raczej pacjenci przychodzą do szpitali na zabiegi z własnymi lekarstwami na przewlekle choroby wypisanymi przez lekarza pierwszego kontaktu.

Do czego uprawnia pacjenta skierowanie szpitalne?

Skierowanie do placówki medycznej z reguły wystawia lekarz pierwszego kontaktu. Na podstawie wystawionego dokumentu medycznego pacjent ma prawo samodzielnie wybrać prasówkę, w której podda się leczeniu medycznemu. Oznacza to, że lekarz nie ma obowiązku wskazywania pacjentowi szpitala w którym zobowiązany jest wykonać niezbędny zabieg medyczny.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badań przed zabiegiem medycznym?

Na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu pacjent wybiera szpital, w którym będzie leczony. Wybrana placówka jeśli zakwalifikuje i przyjmie pacjenta na leczenie zobowiązana jest również do wykonania niezbędnych badań lekarskich. Badania niezbędne do wykonania zabiegu medycznego leżą po stronie placówki medycznej a nie po stronie pacjenta czy lekarza kierującego na zabieg.

Jaki jest okres oczekiwania na wypis szpitalny?

Każdy szpital, który zakończy hospitalizacje pacjenta zobowiązany jest do natychmiastowego wydania wypisu szpitalnego i wręczenia go pacjentowi lub osobie uprawnionej. Pacjent nie może opuścić placówki medycznej bez wydania stosownego wypisu szpitalnego. Jeśli szpital zwleka z wydaniem wypisu szpitalnego pacjent ma prawo poinformować o zaistniałej sytuacji odpowiedni w tej sprawie urząd. Wszelkie skargi na niewywiązywanie się z obowiązków szpitalnych pacjent może zgłaszać w palcówkach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy rodzice zobowiązani są do opłat za pobyt w szpitalu przy chorym dziecku?

W teorii rodzice mają prawo przebywać na terenie szpitala w czasie hospitalizacji dziecka. Jednak szpital ma prawo do wystawienia rodzicom rachunku za okres, w którym przebywali w szpitalu przy dziecku. Prawo szpitala do wystawienia rachunku wynika z przepisów, że do bezpłatnej hospitalizacji ma prawo pacjent a nie członkowie rodziny. Podobna sytuacja dotyczy parkingów szpitalnych, które nie są objęte prawem świadczenia opieki zdrowotnej. Oznacza to, że szpital ma prawo pobierać drobne opłaty za miejsca parkingowe, które znajdują się na terenie szpitala.

Gdzie pacjenci mogą dochodzić swoich praw?

Każdy pacjent ma prawo dochodzić swoich praw, oznacza to, że może skargi i wnioski kierować do odpowiednich instytucji. W przypadku gdy dojdzie do łamania podstawowych praw pacjenta, pacjent ma prawo zgłosić skargę bezpośrednio do świadczącego usługę medyczną lub do kierownika placówki. Jeśli ta droga skargi nie przynosi wymiernych skutków pacjent może odwołać się do wyższej instancji jaką jest Okręgowa Izba Lekarska lub do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Przełożonych.

Z reguły najwięcej skarg spływa do instytucji zarządzającej placówkami medycznymi, czyli do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli i tutaj pacjent nie uzyska stosownej odpowiedzi powinien i może odwołać się do rzecznika Praw Pacjenta lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku szkód wyrządzonych pacjentowi lub jego rodzinie istnieje możliwość złożenia oskarżenia przeciwko placówce świadczącej usługę medyczną do sądu powszechnego o wypłatę stosownego odszkodowania do wielkości wyrządzonej szkody.

 

Źródło: foto internet